Τίτλος

St’ART UP – Χτίζοντας μονοπάτια για τη Τέχνη του Δρόμου για την προώθηση της ανθεκτικότητας και της επιχειρηματικότητας που τους συμπεριλαμβάνει όλους μέσω της δημιουργικότητας

Αριθμός

2020-1-FR01-KA227-ADU-095258

street art artwork 10

St' ART UP Αποτελέσματα

Το έργο St’Art up στοχεύει στη χρήση της τέχνης του δρόμου (street art) ως εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης, καθώς και στην τόνωση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για τα μέλη της κύριας ομάδας στόχου.

Το έργο St’Art Up έχει στόχο να αναπτύξει ένα street-art pathway για νέους ενήλικες ως βασικά μέλη της ομάδας-στόχου. Το μονοπάτι θα τους επιτρέψει να εκφράσουν τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους, καθώς και τις ιδέες και τους φόβους τους, αποκτώντας νέες δημιουργικές/ψηφιακές δεξιότητες και αυτο-επιχειρηματικές γνώσεις.

Ομάδες - Στόχοι

ΚΥΡΙΑ ΟΜΑΔΑ

Κοινωνικά μειονεκτούντες νέοι ενήλικες που κινδυνεύουν από κοινωνική περιθωριοποίηση, απομόνωση και αποκλεισμό, ανεξάρτητα από το φύλο τους, ηλικία 18-35 ετών

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΟΜΑΔΑ

Ενώσεις/οργανώσεις/δημόσιοι φορείς/ πάροχοι εκπαίδευσης ενηλίκων που ασχολούνται με την κύρια ομάδα-στόχο (αλλά όχι μόνο, επίσης με ευάλωτες ομάδες όπως μετανάστες, παραβάτες/πρώην δράστες, άτομα με ειδικές ανάγκες και γυναίκες θύματα βίας) και που θα επωφεληθούν από μια διαδικτυακή και δωρεάν μάθηση.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Δήμοι, σύλλογοι που συνεργάζονται με την τέχνη του δρόμου και με νέους ενήλικες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υπεύθυνοι πολιτικής, υπεύθυνοι για την υγεία και την ευημερία τους, εθελοντικές και φιλανθρωπικές ενώσεις, θρησκευτικοί φορείς και κοινωνικές οργανώσεις.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Ψηφιακό εργαλείο St’Art UP

Το έργο St’Art UP θα χαρακτηρίζεται από μια σειρά πολυμεσικών και διαδραστικών εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης νέων ενηλίκων. Τα περιεχόμενα της διαδικτυακής πύλης πιστεύεται ότι μειώνουν τη χρήση χαρτιού όσο το δυνατόν περισσότερο. Το e-learning μας περιγράφει μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που υποστηρίζονται από τη χρήση της τεχνολογίας. Αυτό περιλαμβάνει πρόσβαση σε διαδικτυακούς πόρους διδασκαλίας, εργαλεία επικοινωνίας, διαδικτυακή αξιολόγηση και τεχνολογίες στην τάξη, όπως διαδραστικοί πίνακες Smartboard και Smart TV